קול קורא לקבלת הצעות לפרויקטים בתחום תרבות בירושלים לשנת 2020

 

 

קול קורא לקבלת הצעות לפרויקטים בתחום תרבות בירושלים לשנת 2020

 

הקרן לירושלים (ע"ר) (להלן – "הקרן לירושלים") מזמינה בזה הגשת בקשות (להלן – "ההצעות") לקבלת מענקי תרבות (להלן – "המענק" או "מענק התרבות")) עבור פרויקטים בתחום תרבות, כולל אירועים, תערוכות, פסטיבלים,  וכדומה, הפתוחים לקהל הרחב ברחבי העיר ירושלים (להלן – "הפרויקט"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא שלהלן. ההצעות הזוכות יזכו למענק כספי מהקרן לירושלים לביצוע הפרויקט במהלך שנת 2020 והכל בהתאם למפורט להלן.         1. כללי

 

1.1 בחירת הצעה לשם קבלת מענק תרבות ו/או כל חלק מסכום המענק המבוקש הינה בהתאם לשיקול דעתה של הקרן לירושלים ובכפוף להעברת הכספים בפועל ע"י צדדים שלישיים. אף אם המציע וההצעה עומדים בכל הדרישות והתנאים הרלבנטיים, אין הקרן לירושלים מתחייבת להעניק את המענק המבוקש או כל חלק ממנו למציע ולא יהיו למציעים כל טענה כנגד הקרן לירושלים בעניין זה.

 

1.2 על המציעים להגיש פירוט מדויק של כל תוכן הפעילות הכלול בפרויקט, אופי הפרויקט, תקציב הפרויקט וכל פירוט ונתון נוסף הדרוש בהתאם לקול קורא זה להלן. 

 

1.3 קול קורא זה מיועד לפרויקטים תכניים בלבד ולא לפרויקטים הכוללים בנייה ו/או שיפוצים פיזיים.        2. דרישות סף ותנאים

 

2.1  קול קורא זה מיועד לעמותות ו/או חברות לתועלת הציבור המחזיקות באישור מוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה או באישור ניהול תקין; ו/או לתאגידים עירוניים ו/או מעין עירוניים ו/או רשויות עירוניות שפועלים ללא מטרות רווח, בעיר ירושלים. 

2.2 עלהפרויקט המוצע להתקיים בעיר ירושלים, ועל ידי תאגיד כאמור שמשרדיו הרשומים הם בירושלים. ככל שמדובר בתאגיד הפועל ביותר מעיר אחת בארץ, אך הסניף/אגף/מחלקה שמגיש את ההצעה הוא בירושלים והפרויקט כולו מתבצע בירושלים, עם תקציב מוגדר ונפרד, ניתן להגיש את ההצעה והמקרה יישקל לגופו של עניין.

 

2.3  פרויקט אשר קיבל מענק תרבות מהקרן לירושלים במהלך 3 שנים רצופות לא ייבחר בקול קורא זה לקבלת מענק תרבות  במהלך שנתיים מאז תום 3 השנים האמורות, למעט במקרים חריגים ומטעמים שיירשמו. 

 

2.4 על ההצעה לכלול תקציב מלא ומפורט של הפרויקט, כולל רשימה מפורטת של הכנסות והוצאות צפויות של הפרויקט.

2.5 סכום המענק המבוקש יהיה בין 50,000 ₪  ל- 120,000 ₪ (מבלי להטיל על הקרן לירושלים כל התחייבות בנוגע לסכום המענק שיינתן בפועל למציע).

 

2.6 סכום המענק המבוקש לא יעלה על 50%  מגובה התקציב הכולל של הפרויקט. 

 

2.7  על המציע לפרט את כלל מקורות המימון האחרים לפרויקט כולל מקורות מימון בשווה-ערך, שם המממן וסכום המימון, ואלה יהוו  לפחות 50% מגובה התקציב הכולל של הפרויקט, כאמור.  

 

2.8  המציע לא יזכה ביותר מ- 120,000 ₪ (סה"כ) בקול קורא של שנת 2020, גם אם יגיש שתי הצעות וגם אם הקרן לירושלים תבחר בשתיהן.       3. התחייבויות וחובות החלות על המציע

 

3.1   הגשת הצעה מהווה אישור מטעם המציע לדבר היותו בעל מלוא הזכויות בפרויקט, וכן אישור על כך שאין כל מניעה חוקית או חוזית להגשת ההצעה ו/או הבקשה המענק. 

 

3.2 על מציע הזוכה במענק לחתום על אישור והתחייבות בנוסח שיועבר לו ע"י הקרן לירושלים ועל מסמכים נוספים בהתאם לדרישות הקרן לירושלים, ולמלא אחר כל ההתחייבויות, ההוראות, והתנאים הכלולים בקול קורא ובמסמכים אלה, כתנאי לתשלום המענק. המענק ישולם לגוף אשר הגיש את ההצעה בלבד. 

 

3.3 מציע אשר זוכה במענק ישבץ את לוגו הקרן לירושלים בכל החומרים השיווקיים של הפרויקט, בגודל זהה ללוגו של המציע עצמו. כמו כן, על המציע לציין את תמיכת הקרן בכל מודעות הפרסום של הפרויקט כולל במדיה חדשה, על פי ההוראות המפורטות שיינתנו במכתב ההשתתפות של הקרן לירושלים.


3.4
מציע  אשר זוכה  במענק חייב להגיש דו"חות ביצוע (מילולי וכספי), על-פי פורמט שייקבע ע"י הקרן לירושלים ובהתאם להנחיותיה, כתנאי לקבלת כספי המענק בפועל.

 

3.5  ככל שיעלה מדו"חות הביצוע ו/או יסתבר בפועל, שהמציע אינו עומד במלוא התנאים וההתחייבויות החלים עליו, לרבות ככל שהוצאות הפרויקט הן נמוכות מסכום התקציב שפורט בהצעה, ו/או שהמציע הזוכה אינו עומד בהתחייבויות בעניין מקורות מימון נוספים בהתאם לסעיפים 2.6 ו- 2.7 לעיל (מאצ'ינג), שומרת הקרן לירושלים את הזכות לבטל את המענק ו/או להעניק חלק יחסי של המענק, בלבד.  

 

3.6 מציע אשר זוכה במענק יידרש להפיץ שאלון הערכה לקהל המשתתף בפרויקט, בהתאם לפורמט שיימסר ע"י הקרן לירושלים. במקרה של אי עמידה בתנאי זה, שומרת הקרן לירושלים את הזכות לבטל או להקטין את המענק.          4. ההצעה

  1. על המציע להגיש את המסמכים הבאים:

  • טופס מקוון שנמצא בלינק http://bit.ly/Kol-Koreh_Form2020, לאחר מילוי כל הפרטים הרלבנטיים, חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע. 

  •  אישור ניהול תקין (עמותות/חל"צ).

  • אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בתוקף (עמותות/חל"צ) במידה וקיים.

  • אישור תקף מאת פקיד שומה על ניהול ספרים (תאגידים/רשויות עירוניות/מעין עירוניות).

  • תקציב- (לנוחיות המציעים מצורף כאן תקציב לדוגמה http://bit.ly/Kol-Koreh_Budget_Example 

 

4.2 הקרן לירושלים שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל הצעה לגביה תיקבע כי אינה מתאימה ו/או אינה מקיימת את התנאים וההתניות המפורטים בקול קורא, לרבות בשל הגשת הצעה בה חסרים חלק מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או הנתונים הדרושים. לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים הדרושים ו/או לא מילא כראוי את הטופס המקוון, באופן מלא ומפורט, רשאית הקרן לירושלים, מטעם זה בלבד ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את ההצעה או  לחילופין לבקש כי המציע יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או איזה מהנתונים הדרושים.  

 

4.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לצורך הערכת ההצעות תהא הקרן לירושלים רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף נתונים ו/או מסמכים, בנוסף על מה שנדרש ו/או הוגש בהצעה.

 

4.4 המציע רשאי להגיש שני פרויקטים שונים, לכל היותר. כל פרויקט יוגש כהצעה נפרדת. מציע אשר יגיש יותר משני פרויקטים, ייבדקו  שני הפרויקטים הראשונים שהוגשו בלבד. 

 

4.5 עם קבלת הטופס, המציע יקבל הודעה אוטומטית במייל מ"גוגל פורמס" המאשר הגשתו. ככל שלא התקבלה הודעה כאמור, יש להגיש את ההצעה בשנית. 

 

       
       5. אופן בחינת ההצעות
 


5.1 לאחר בדיקת עמידת המציע וההצעה בדרישות הסף ובתנאים המפורטים לעיל, ובדיקת שלמות ההצעה, המסמכים הנלווים ומילוי הטופס המקוון, תיבחן ההצעה, בין היתר, בהתייחס לפרמטרים הבאים:

 

א. התאמת הפרויקט למטרות אלו:

  1. חדשנות: עידוד יזמות, חדשנות ומקוריות, לרבות יצירת שיתופי פעולה בין מוסדות או דיסציפלינות. לדוגמה: אירועים שמעודדים אינטראקציה בין הקהל והאמנים, אירועים המשלבים בהם מדיה וטכנולוגיה, אירועים שטרם הופקו בירושלים.

  2. קישור וגישור בין תרבויות: אירועי תרבות שמשלבים בין אמנים, תכנים וקהלים ממגוון תרבויות ומעודדים חיבור ביניהם.

  3. פלייסמייקינג : ביצוע הפרויקט במרחב הציבורי ו/או במתחם שאינו משמש בדרך קבע ו/או באופן רגיל כמתחם תרבות.

על ההצעה לעמוד בשתיים מתוך שלוש המטרות הנ"ל, לפחות.

 

ב. התאמת התקציב: התאמת התקציב לפרויקט והוכחת יכולת השלמת הפרויקט ביחס למקורות מימון קיימים.

 

5.2  הקרן לירושלים רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המציעים בפרטי הצעתם ו/או לקיים ראיונות לבחינת הצעותיהם, לדרוש מהמציעים פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלאה, לרבות בעניין ניסיון קודם, והכל במטרה לבחון את המציע, ההצעה והפרויקט. במסגרת שיקוליה כאמור, רשאית הקרן לירושלים לבקש מהמציעים ו/או מכל חלק מאלה, לתקן ו/או לשפר את הצעותיהם, לרבות מרכיביהן, מיקום קיום הפרויקט, תוכנן ותקציביהן, בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, בין לפני בחירת זוכה/ים ובין לאחר מכן. 
                                 

5.3 הקרן לירושלים תהא רשאית לקחת בחשבון את אמינותו וניסיונו הקודם של המציע, לרבות מידת עמידת המציע בהתחייבויות בהן נשא בעבר, כלפי הקרן. 

5.4 לגבי מציעים שזכו במענק בשנים קודמות, תהא הקרן לירושלים רשאית לבדוק דו"חות ביצוע ו/או שאלונים שהוגשו ע"י המציע.

 

5.5 לצורך סעיף 4.4 לעיל, כל מחלקה בעיריית ירושלים תיחשב כמציע נפרד.

 


      6.
אופן ומועד הגשת ההצעה


6.1 המציע יגיש הצעתו בטופס המקוון שנמצא בלינק זה: http://bit.ly/Kol-Koreh_Form2020
 

 

6.2 המציע יגיש את המסמכים המפורטים בסעיפים 4.1 לעיל במייל, כמסמכים סרוקים, לכתובת:  Culture2020@jfjlm.org

 

6.3 הטופס המקוון והמסמכים הנלווים יוגשו עד ליום 24.9.19 בשעה 17:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). הקרן לירושלים שומרת את הזכות לא לדון בכל הצעה שהוגשה אחרי המועד האחרון להגשת הצעות. 

 

6.4 הקרן לירושלים תהא רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החליטה הקרן לירושלים כאמור, תפורסם הודעה באתר של הקרן ובעמוד הפייסבוק שלה. על המציעים לעקוב אחרי ערוצי המדיה של הקרן לירושלים לצורך קבלת עדכונים בעניין זה. 

 


     7.
הבהרות ושינויים

 

7.1 ניתן להגיש שאלות הבהרה בכתב בלבד לדוא"ל: Culture2020@jfjlm.org, לא יאוחר מיום 5.9.19 בשעה 17:00. התשובות יפורסמו באתר של הקרן לירושלים ועל המציעים לעקוב אחרי האתר לעניין עדכונים כאמור.

פניות לקרן לירושלים בכל דרך אחרת לא תיעננה במהלך תקופת הקול קורא ועד לאחר מתן התשובות הסופיות.7.2 הקרן לירושלים רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי קול קורא זה, ביוזמתה ו/או בתשובה לשאלות המציעים. שינויים ותיקונים ימסרו באתר הקרן לירושלים ויחייבו את כלל המציעים. על המציעים לעקוב אחרי האתר של הקרן לירושלים לעניין עדכונים כאמור.

 


     8.
ביטול ההליך

 

8.1  הקרן לירושלים רשאית לצמצם את היקף ההליך או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת להליך חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, אילוצים תקציביים וכיוצא באלה.

 

8.2 החליטה הקרן לירושלים על ביטול או שינוי ההליך, לא תהא למי מהמציעים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי הקרן ו/או כלפי מי מטעמה. 

 

לתשובות לשאלות נפוצות בעניין הקול קורא, הקליקו כאן: קול קורא תרבות 2020 - שאלות ותשובות נפוצותבהצלחה!

הקרן לירושלים