קול קורא תרבות 2019 שאלות ותשובות

קול קורא תרבות 2019 - תשובות לשאלות שהוגשו עד יום 6.9.18

1. שאלה: האם ניתן להיפגש עם נציג מהקרן לירושלים או לדבר עם נציג מהקרן לירושלים בטלפון כדי להתייעץ על הבקשה?

תשובה:לא.  ניתן להגיש שאלות הבהרה בכתב בלבד לדוא"ל: Culture2019@jfjlm.org, לא יאוחר מיום 6.9.18 בשעה 17:00. התשובות יפורסמו באתר של הקרן לירושלים ועל המציעים לעקוב אחרי האתר לעניין עדכונים כאמור.

2. שאלה: לגבי חתימות מורשי חתימה - איפה הם צריכים לחתום?

תשובה:  בשאלה 9 של הטופס המקוון יש מקום לציין את שמות מורשי החתימה של המציע. מבחינה טכנית, לא ניתן להוסיף את החתימות עצמן, אך ציון שמות מורשי החתימה מחייב את המציע כאילו חתמו.

3. שאלה: בתקציב יש שורה מימון משותף הארגון. האם מספיק שווי כסף של עבודת מתנדבים והוצאות משרד וכלליות?

תשובה: בהתאם לסעיף 2.8 לקול קורא, על המציע לפרט את כלל מקורות המימון האחרים לפרויקט כולל מקורות מימון בשווה-ערך, שם המממן וסכום המימון, ואלה יהוו  לפחות 50% מגובה התקציב  הכולל של הפרויקט, כאמור. 

4. שאלה: אני לא תאגיד או עמותה. האם אני עדיין יכולה להגיש בקשה אליכם?

תשובה:לא. כפי שמפורט בסעיף 2.1, הקול קורא מיועד לעמותות ו/או חברות לתועלת הציבור המחזיקות באישור מוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה או באישור ניהול תקין; ו/או  לתאגידים עירוניים ו/או מעין עירוניים ו/או רשויות עירוניות שפועלים ללא מטרות רווח, בעיר  ירושלים.

5. שאלה: האם ניתן להגיש את ההצעה באנגלית?

תשובה: כן.

6. שאלה: כיצד אני יודע שהבקשה שלי אכן התקבלה המערכת?

תשובה: בסוף תהליך הגשה אמורה להופיע ההודעה הזאת

7. שאלה: במידה וגוף אחר כבר הגיש בקשה לגבי פרויקט שאנחנו שותפים בו, האם נוכל להגיש מטעמנו שתי בקשות נוספות?

 תשובה: אם הארגון האחר הוא החתום על הבקשה והכסף יועבר אליו במידה והפרויקט נבחר בקול קורא, אתם רשאים להגיש 2 בקשות משלכם.

8. שאלה: למרות שכבר הגשנו את הבקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2019, ככל הנראה לא יהיה לנו אישור ניהול תקין לשנת 2019 עד ליום 04/10. האם אוכל להגיש את הבקשה ולצרף את האישור של שנת 2018 ולעדכן את האישור לשנת 2019 כשאקבלו?

תשובה: בזמן הגשת הבקשה, אפשר להעביר אישור ניהול תקין לשנת 2018 אך קבלת המענק מותנה באישור ניהול תקין לשנת 2019. יש להגיש אישור זה מיד עם קבלתו. בכל מקרה הוצאת מכתב השתתפות לארגון, ככל שהפרויקט ייבחר, מותנה בהגשת אישור לשנת 2019.

9. שאלה: העמותה שלנו נרשמה רק לפני שבועיים ואין לה אישור ניהול תקין או אישור לפי סעיף 46. נשמח לדעת מה אפשר לעשות.

תשובה: אישור ניהול תקין הוא תנאי הכרחי להגשת הבקשה. עם זאת, ככל ששני גופים מגישים את ההצעה באופן משותף, מספיק שאחד מהם עומד בתנאי זה של הקול קורא, ובלבד שזה הגוף אליו יועבר הכסף, ככל שההצעה תיבחר.

10. Do you have guidelines for the application in English :Question

Is it OK if we fill out our information in English

Answer: We do not have guidelines for submitting the application in English, however, you are may fill

out the application in English should you wish to do so

11. שאלה: איך אני שולח תקציב?

תשובה: ראו סעיף 4.1 של הקול קורא אבל אפשר לשלוח במייל לCulture2019@jfjlm.org